Corona instructies

(English text below, Deutscher Text unten)

Toegang tot Mini Mundi is voorlopig alleen mogelijk met een online reservering, door hier te klikken kun je een online reservering voor je bezoek maken. 

 

Beste bezoeker,

 

Na een lange periode van gedwongen rust en afstand zijn wij hartstikke blij dat wij langzaamaan onze deuren weer voor jullie allemaal kunnen gaan openen. Helaas kan dit natuurlijk niet direct op de manier die jullie in de afgelopen jaren van ons gewend bent geraakt. Een dolletje of een high five met de kinderen zal er de komende tijd niet inzitten met het ‘nieuwe normaal’. Uiteraard zijn wij super blij dat wij jullie weer kunnen gaan ontvangen in het park, echter zullen wij enkele maatregelen moeten gaan treffen. Deze maatregelen zullen veel vragen van al het personeel bij Mini Mundi, maar ook van u als bezoeker. Dit doen wij uiteraard voor jullie, maar ook voor onze eigen gezondheid. Mocht je een bezoek naar Mini Mundi inplannen, respecteer deze regels dan alsjeblieft, zodat wij iedereen weer kunnen ontvangen. Onderstaand zullen wij omschrijven met welke maatregelen wij voorlopig onze deuren zullen openen.
 

Let op! Wilt u met jonge kinderen komen, het is niet mogelijk om met de kinderen in de speelstructuren te spelen of mee te gaan in de attracties. Deze zijn alleen toegankelijk voor kinderen tot 18 jaar!

 

Maatregelen

 

Wij hebben door ons gehele park maatregelen getroffen welke zijn gericht op afstand en hygiëne. Hierbij kunnen jullie denken aan het verplicht online tickets kopen, een beperkt aantal bezoekers, een verplichte looproute, extra schoonmaakmomenten, afstand en hygiëne aanduidingen en goed geïnstrueerd personeel. Ook voor ons zijn deze aanpassingen allemaal nieuw en waarschijnlijk onwennig, maar met jullie medewerking kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen toch van zijn bezoek aan Mini Mundi kan genieten.

 

Wel vragen wij jullie om je bij een bezoek aan Mini Mundi aan de volgende maatregelen te houden:

 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van andere bezoekers;
 • Schud geen handen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Was en/of desinfecteer de handen grondig na ieder contactmoment;
 • Volg de aangegeven routing op de vloer om je te verplaatsen binnen het park;
 • Volg te allen tijde instructies van het personeel van Mini Mundi;
 • Het dragen van een mondkapje is een dringend advies.

 

Kom alleen in een gezelschap

 

Gezelschappen zijn een uitzondering op de 1,5 meter maatregel. Het is toegestaan om met een ander huishouden samen aan een tafel te zitten, mits dit maximaal 4 volwassenen in totaal zijn. Wel uitsluitend als beide gezelschappen aan de volgende definitie voldoet: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen zoals een gezin, partners, huisgenoten. Groepsarrangementen en activiteiten voor volwassenen worden voorlopig niet aangeboden. 

 

Toegang tot het park

 

Om ervoor te kunnen zorgen dat wij jullie en onze eigen veiligheid kunnen waarborgen is het alleen mogelijk om toegang te krijgen tot het park met een ticket die je online kunt aanschaffen. Voor kinderen die nog geen toegang hoeven te betalen dient je ook een ticket aan te schaffen, natuurlijk tegen een nul tarief. Het meebrengen van een huisdier is voorlopig ook niet toegestaan.

 

Verplichte looproute

 

Voorlopig zullen wij een verplichte looproute hanteren door ons park. Deze zijn aangeduid met zwart met gele pijlen. Wij vragen jullie allemaal om deze route te volgen en hier niet van af te wijken, op deze manier kunnen wij er samen voor zorgen dat iedereen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Op punten waar deze routes samenkomen, vragen wij jullie extra aandacht te besteden aan andere bezoekers om toch de 1,5 meter afstand te behouden.

 

Betalingen

 

Voorlopig zullen wij alleen pin betaling accepteren aan de kassa in de winkel. Hierbij kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden.

 

Jaarkaarthouders

 

Onze jaarkaarthouders kunnen via een aparte link op onze website online tickets bestellen. Ook deze zijn alleen op de vooraf geselecteerde datum geldig. Omdat wij natuurlijk bijna 3 maanden gesloten zijn geweest willen wij onze jaarkaarthouders heel graag tegemoet komen. Dit doen wij door alle jaarkaarten automatisch met 3 maanden te verlengen.

 

Speeltoestellen

 

Alle speeltoestellen en attracties zijn alleen toegankelijk voor kinderen tot en met 17 jaar. Toezicht vanaf de kant is toegestaan, mits er een afstand van 1,5 meter aangehouden kan worden. Kinderen tot en met 17 jaar zijn een uitzondering op de 1,5 meter regel en mogen dus samen spelen. De begeleiders die vanaf de zijkant toekijken zijn wel verplicht zich te houden aan de 1,5 meter afstand. Bij drukte kan de toegankelijkheid van bepaalde speeltoestellen of attracties tijdelijk verminderd worden. Wanneer dit nodig is zal er toezicht gehouden worden door het personeel op het houden van afstand, deze aanwijzingen zullen te allen tijde leidend zijn tijdens jullie bezoek aan Mini Mundi. Per attractie staan er twee desinfectie zuilen, hier kan iedereen de handen desinfecteren en staan ook de regels per attractie aangegeven.

 

Horeca

 

Onze horeca is tijdelijk gesloten. Het meebrengen van eigen consumpties is tijdelijk toegestaan (dit wil zeggen een snoepje/koekje/stukje fruit en bijvoorbeeld een pakje drinken, geen fastfood of andere afhaal/bezorgmaaltijden) . Het is echter niet toegestaan Mini Mundi, gedurende een tijdsblok, te verlaten en terug te keren.

 

Toiletten

 

Onze toiletten en andere contactpunten zullen gedurende de dag meerdere keren gereinigd en gedesinfecteerd worden. Wanneer de toiletten schoongemaakt en gedesinfecteerd worden zullen deze tijdelijk even gesloten zijn. Wij zullen ook enkele wijzigingen aanbrengen in de toiletten om ook hier voor iedereen de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.

Huisdieren

Momenteel is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar Mini Mundi.

Gezondheidsklachten

Heb je Corona gerelateerde gezondheidsklachten, dan mag het management van Mini Mundi te allen tijde u de toegang tot Mini Mundi ontzeggen, je zult dan het betaalde entreebedrag terug ontvangen. Wij vragen iedereen bij aankoop van het ticket te verklaren dat jij zelf of iemand anders in het gezelschap geen corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft.

Momenteel gelden de volgende RIVM maatregelen bij gezondheidsklachten:

 • Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis.
 • Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten.

 

Wij zijn ons er van bewust dat de klachten voor hooikoorts zeer veel kunnen lijken op de klachten van corona. Mocht je dus veel last hebben van hooikoorts raden we je aan om uit voorzorg een doktersverklaring mee te nemen tijdens het bezoek aan Mini Mundi.

 

Het management van Mini Mundi is te allen tijde gemachtigd om aanpassingen en/of wijzigingen aan te brengen in de regels om zo de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers te kunnen garanderen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Access to Mini Mundi is currently only possible with an online reservation, you can make a serservation for your visit here

 

Dear visitor,

 

After a long period of forced rest and distance, we are very happy to announce that we can slowly open our doors again for the public. Unfortunately, this will not possible in the way that you have become accustomed to in the past. Fun pranks or a high five with the children will not be possible during 'new normal' period we’re heading towards. Of course we are very happy that we can welcome you into the park again, but we will have to take certain measures. These measures will demand a lot from all the staff at Mini Mundi, but also from you as a visitor. We do this for you, of course, but also for our own health. If you plan a visit to Mini Mundi, please respect these rules and guidelines so that we can receive everyone again. Below we will describe which measures we are taking to open our doors for the time being.

 

Measures 

 

Throughout our park we have taken measures aimed at distance and hygiene. Examples of these measure are mandatory online ticket purchase, a limited number of maximum visitors, a mandatory walking route, extra cleaning times, distance and hygiene indications and well-trained staff. Also for us these changes are all new and likely uncomfortable, but with your cooperation we can ensure that everyone will still enjoy their visit to Mini Mundi.

 

We do ask you to observe the following measures when visiting Mini Mundi:

Maintain 6 feet distance from from other visitors at all times;

 • Do not shake hands;
 • Cough and sneeze into your elbow;
 • Wash and/or disinfect hands thoroughly after each contact;
 • Follow the indicated routing on the floor to move within the park;
 • Follow instructions from Mini Mundi staff at all times;
 • Wearing a face mask is urgent advice.

 

Attend in a single company

 

Groups are an exception to the 6 feet rule if the group meets the following definition(s): people who live in the same household or form a social unit such as a family, partners, housemates. Group packages and activities are not offered for the time being. It is therefore not allowed to sit at a table with other visitors.

 

Access to the park

 

To ensure that we can guarantee your and our own safety, it is only possible to access the park with a ticket that you can purchase online. For children who do not yet have to pay admission, you must also purchase a ticket, these will remain free of charge.

 

Mandatory walking route

 

For the time being, we will use a mandatory walking route throughout our park. These are indicated with black with yellow arrows. We ask you all  follow this route and not to deviate from it, in this way we can ensure that everyone can keep 6 feet distance at all times. At points where these routes join, we ask you to pay extra attention to other visitors in order to maintain a safe distance.

 

Payments

 

For now we will only accept debit card payments in shops and catering. No exceptions can be made.

 

Annual card holders

 

Our annual card holders can order tickets online via a dedicated link on our website. These are also only valid on the pre-selected date. As we have been closed for almost 3 months, we would very much like to accommodate our all-year card holders. We do this by automatically adding 3 months to the all-year cards.

 

Playground equipment

 

All playground equipment and attractions are only accessible to children up to 17 years of age. Supervision from the side is permitted, provided that a distance of 6 feet can be maintained. Children up to 17 years old are an exception to the 6 feet rule and can therefore play together. Supervisors watching from the side are obliged to maintain 6 feet distance from one another. During busy periods, the accessibility of certain playground equipment or attractions can be temporarily reduced. When necessary, staff will be assigned to supervise in maintaining a safe distance, these directions will be fundamental at all times during your visit to Mini Mundi.

 

Catering

 

Our catering is temporarily closed. Bringing your own drinks is temporarily allowed. However, you are not allowed to leave and return Mini Mundi during a block of time.

 

Toilets 

 

Our toilets and other contact points will be cleaned and disinfected several times each day. While the toilets are being cleaned and disinfected, they will be temporarily closed. We will also make some changes to the toilets to ensure the 6 feet distance is possible for everyone here too.

 

Health complaints

 

If you have Corona related health problems, the management of Mini Mundi may at any time deny you access to Mini Mundi, you will then receive the paid entrance fee back. When you purchase the ticket, we ask everyone to declare that you or someone else in the company has no corona related health complaints.

 

The following RIVM measures for health complaints currently apply:

 • Do you have a cold, such as a cold, runny nose, sore throat, mild cough or increase (up to 38 degrees Celsius)? Stay at home.
 • Do you have a cold and fever (above 38 degrees Celsius) and / or shortness of breath? Stay at home, and that applies to roommates too.

 

We are aware that the complaints for hay fever can be very similar to the complaints of corona. So if you have suffered from hay fever, we advise you to out precaution to bring a doctor's note while visiting Mini Mundi.

 

The management of Mini Mundi is at any and all times authorized to make adjustments and / or changes to the rules in order to guarantee the health and safety of the visitor and the employee.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eintritt zu Mini Mundi ist im Moment nur erlaubt mit Online-Reservierung. Klicken Sie hier um Online-Reserviering für Ihren Besuch zu machen. 

Sehr geehrte Besucher,

nach einem längeren Zeitraum mit Ruhe und Abstand freuen wir uns Riesig auf die vorsichtige Eröffnung unseres Parks. Leider geht alles noch nicht auf die Weise, woran Sie möglicherweise  gewöhnt sind. Das ‘neue Normal’ verbietet den Körperkontakt wie zum Beispiel High Fives.
Wir sind selbstverständlich unglaublich froh, dass wir Sie wieder empfangen können, aber es gibt Maßnahmen. Die Maßnahmen gelten für sowohl Mitarbeiter als auch für Besucher, damit wir die Gesundheit nicht gefährden. Damit wir jeder wieder empfangen können versuchen wir jeder alle Regeln genau einzuhalten. Mit nachfolgenden Maßnahmen ist es möglich das Park zu eröffnen.

Maßnahmen   


Die Maßnahmen richten sich in dem ganzen Park auf Abstand und Hygiene. Tickets werden ausschließlich online gekauft, die Zahl der Besucher ist begrenzt, es gibt gezwungen Gehrichtungen, extra Putzmomente, Hinweise zu Abstand und Hygiene und gut instruiertes Personal.
Die Anpassungsmaßnahmen sind für uns auch neu und noch nicht vertraut, aber mit Ihrer Mithilfe sorgen wir dafür, dass jeder einen schönen Tag bei Mini Mundi hat.

Wir bitten Sie nachfolgende Maßnahmen zu beachten:
 

 • Bleib immer auf 1,5 Meter voneinander entfernt;
 • Hände nicht schütteln;
 • Husten und Niesen in den Ellbogen;
 • Nach jeder Berührung die Hände gründlich waschen/desinfizieren;
 • Folg die auf den Boden gezeigte Gehrichtungen im Park;
 • Befolg immer die Vorschriften der Mitarbeiter;
 • Das Tragen einer Mundmaske ist ein dringender Rat.

 

Allein oder mit einer Gesellschaft


Für Gesellschaften gibt es, wenn Sie die Bedingungen entsprechen, eine 1,5 Meter Ausnahmereglung. Personen aus einem Haushalt, Familien, Partner und Personen aus Hausgemeinschaften dürfen ohne 1,5 Meter Entfernung im Park sein. Arrangements für Gruppen und Aktivitäten dürfen auch nicht stattfinden. Es ist nicht erlaubt mit anderen Besuchern an einem Tisch zu sitzen.
 

Eintritt zum Park


Damit wir die Sicherheit für jeder garantieren können ist Eintritt zu dem Park nur möglich wenn Tickets online gekauft werden. Für Kinder unter drei Jahre soll auch ein (kostenloses) Ticket angeschafft werden.

 

Gezwungen Gehrichtungen

 

Vorläufig gibt es gezwungen Gehrichtungen im Park. Die Gehrichtungen werden mit schwarz / gelben  Pfeilen angezeigt. Wir bitten Sie um diese Richtungen zu folgen und nicht abzuweichen. An Orten, an denen sich die Linien treffen, bitten wir Sie um extra Aufmerksamkeit, damit wir die 1,5 Meter Entfernung garantieren können.
 

Zahlungen

 

Sie können an der Kasse, in dem Shop oder in der Gastronomie, ohne Ausnahmen, nur mit der Karte zahlen.Abo-Besitzer

 

Für unsere Abo-Besitzer ist es auch möglich Tickets übers Internet zu bestellen. Dafür gibt es einen speziellen Link. Diese Tickets sind nur gültig an den bestimmten Daten. Da wir fast 3 Monate geschlossen waren, werden die Jahreskarten automatisch um 3 Monaten verlängert.

 

Spielgeräte

 

Spielgeräte und Attraktionen sind zugänglich für Kinder bis einschließlich 17 Jahre. Aufsicht ist, unter der 1,5 Meter Bedingung, nur von der Seite erlaubt. Die Bedingung trifft nicht zu auf Kinder bis zu 17 Jahren. Kinder dürfen also zusammen im Park spielen. Zu Stoßzeiten wird der Zugang zu Spielgeräte oder Attraktionen möglich kurzzeitig verringert.

 

Gastronomie

 

Auch in der Gastronomie werden angemessene Ausnahmen getroffen. Bei der Ankunft werden Sie zu einem Tisch begleitet. Es ist während des Besuchs nicht erlaubt zu wechseln.

Unser Catering ist vorübergehend geschlossen. Das Mitbringen eigener Getränke ist vorübergehend gestattet. Es ist Ihnen jedoch nicht gestattet, Mini Mundi während eines bestimmten Zeitraums zu verlassen und zurückzugeben.

 

Toiletten

 

Unsere Toiletten en andere Räume werden während des Tages mehrmals gereinigt und desinfiziert. Während der Reinigung dürfen die Toiletten kurzzeitig nicht benutzt werden. In den Toilettenbereichen werden einige Änderungen angebracht, damit die 1,5 Meter Entfernung garantiert werden kann.

 

Gesundheitsprobleme

 

Das Management kann den Zugang zu Personen mit Korona bedingten Gesundheitsproblemen zu jeder Zeit verweigern. Der Eintrittspreis wird dann sofort erstattet. Wenn Sie die Tickets kaufen bitten wir alle, zu erklären, dass Sie oder eine andere Person in der Gruppe keine gesundheitlichen Beschwerden im Zusammenhang mit Korona haben.


Im Moment gelten die folgenden RIVM Maßnahmen für gesundheitliche Beschwerden:

 • Bei Erkältung, wie Schnupfen, Rotznase, Halsschmerzen, (leichter) Husten oder erhöhte Temperatur (bis 38 Grad Celsius)? Bleib zu Hause.
 • Bei Erkältung und Fieber (mehr als 38 Grad Celsius) und/oder Atemnot? Sie und Ihre Mitbewohner bleiben zu Hause


Wir sind uns bewusst, dass die Heuschnupfenbeschwerden den Korona Beschwerden sehr ähnlich sein können. Wenn Sie unter Heuschnupfen leiden empfehlen wir, dass Sie vorsorglich eine ärztliche Erklärung mitbringen, wenn Sie Mini Mundi besuchen.

 

Das Management von Mini Mundi ist zu jeder Zeit autorisiert Änderungen an den Regeln vorzunehmen, damit die Sicherheit der Besucher gewährleistet wird.